godło Polski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Bartłomiej Porydzaj


ul. Grunwaldzka 102 lok. 47

80-244 Gdańsk

tel.: (58) 741 88 94

fax.: (58) 741 89 12

e-mail: gdansk.porydzaj@komornik.pl

Rachunek bankowy:

76 1020 1811 0000 0302 0332 9455

ePUAP: /KomornikPorydzaj/domyslna

NIP: 5842274404

Kancelaria otwarta w godzinach: pon-pt: 8:30 - 15:30. Komornik Sądowy przyjmuje w piątki w godzinach: 10:00-14:00.

Komornik Sądowy Tomasz Bartłomiej Porydzaj

Jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, stanowiącym jego rewir. Status oraz zakres uprawnień i obowiązków komornika uregulowany został w aktach prawnych:

Komornik jest powoływany do działania przy określonym Sądzie Rejonowym, jednakże przepis artykułu 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji daje wierzycielowi prawo wyboru dowolnego komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Od dnia 01.01.2019 r. wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego.

Co do zasady czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje komornik. W szczególności jego zadaniem pozostaje wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.

Systemy informacyjne

Kancelaria pracuje korzystając z dostępu do następujących Systemów Informacyjnych:

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Postępowanie wszczynane jest na wniosek wierzyciela. Wnioski egzekucyjne można kierować za pośrednictwem platformy E-Sąd (EPU), jak również listem poleconym na adres kancelarii. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny (art. 777 kpc), w szczególności wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty, ugoda sądowa, zaopatrzony w sądową klauzulę wykonalności. Wszczęcie postępowania: wierzyciel (osoba, na rzecz której zasądzone zostało określone świadczenie) składa do komornika:

We wniosku o wszczęcie egzekucji wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Wniosek umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji, np. z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, innych wierzytelności (np. świadczenia emerytalno-rentowe) i innych prawa majątkowe (np. udziały w spółkach prawa handlowego), nieruchomości (numer księgi wieczystej).

W przypadku zaniechania wskazania sposobu egzekucji, Komornik z urzędu przeprowadza egzekucje zgodnie z treścią tytułu wykonawczego z zastosowaniem wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji.

W przypadku braku wiedzy o składnikach majątkowych dłużnika, wierzycielowi przysługuje prawo zlecenia komornikowi poszukiwania majątku dłużnika.